Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst. 2 OZ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Prodávajícím je Studio M, studio zdravého pohybu s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1, IČ: 04182715, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243813, zastoupená jednatelem Martinou Voplatkovou
Kontaktovat nás můžete:
Pro on-line komunikaci na emailové adrese: info@studio-m.cz
Pro vyřizování reklamace na emailové adrese: info@studio-m.cz

JAK OBCHODUJEME
Jsme firma, která mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, online cvičební videokurzy a přednášky. Více se o našich produktech dozvíte na webových stránkách www.studio-m-academy.com
Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavíráme v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.
Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtujeme. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považuje naše společnost za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
Bereme ochranu vašich soukromých údajů velmi vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů – blíže čl. 10 OP. Neustále vylepšujeme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.
Smlouvu s Vámi uzavíráme prostřednictvím webového rozhraní www.studio-m-academy.com. Webovým rozhraním jste veden jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit
NAŠE PRODUKTY
Označení produktu (zboží) a popis jejich hlavních vlastností jsou specifikované na webovém rozhraní www.studio-m-academy.com. Rádi bychom Vás upozornili, že všechny naše produkty podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
Informace, které zprostředkovávají naši lektoři, jsou pouze návody a doporučení, naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, píle, apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Blíže čl. 9 OP.
CENA, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ
Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. V případě, že je uvedena jen jedna cena bez informace o DPH, není firma plátce DPH. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři.  Způsob platby je uveden v čl. 3 OP, náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl. 4 OP.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl. 6 OP.
Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy, naleznete v čl. 6 a čl. 7 OP.

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ
Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme u vybraných produktů zákazníkům garanci vrácení peněz ve lhůtě do 3 dnů od jejich zakoupení pro případ, že s produktem nebudete spokojeni. Bližší podmínky pro uplatnění jsou v čl. 8 OP.
PODROBNOSTI  NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ, S NÁMI UZAVŘENÉ, KUPNÍ SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti Studio M, studio zdravého pohybu s.r.o. pro prodej online videokurzů s použitím internetu
Obsah:
Obecná ustanovení
Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
Cena, způsob úhrady
Dodací podmínky
Zabezpečení, ochrana autorských práv
Odstoupení od smlouvy
Práva z vadného plnění, reklamace
Garance vrácení peněz
Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch
Ochrana osobních údajů
Zvláštní ustanovení – pravidla pro vybrané produkty
Závěrečná ustanovení

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je společnost Studio M, studio zdravého pohybu s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1, IČ: 04182715, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243813, zastoupená jednatelem Martinou Voplatkovou, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.
1.2 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).
1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy
1.4 Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
1.5 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.studio-m-academy.com

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „ODESLAT“ v prodejním formuláři. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal, a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.
2.8. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru (internetového prohlížeče) může být omezena funkcionalita.
2.9. Kupující či Uživatel berou na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.10. V případě žádosti o ukončení přístupu k videím dříve, než uplyne příslušné období, které Objednatel zvolil, nevzniká nárok na dobropisování jakékoli částky. Pokud je k objednávce nabízen určitý benefit, vztahuje se pouze na nové Objednatele a Uživatele. V případě vyčerpání nabízeného benefitu je Poskytovatel oprávněn nahradit jej jiným benefitem.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY
3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad (fakturu), který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY
3.3. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři,
bankovním převodem na základě faktury.
3.4. Platba je jednorázová.
3.5. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
3.6. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. DODACÍ PODMÍNKY
U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zaslání odkazu URL adresy či zpřístupnění materiálů v členské sekci již registrovaného zákazníka.
Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Všechny produkty jsou určeny pouze a výhradně k osobní potřebě, pro vlastní nekomerční použití. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
Objednatel nemůže dle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, jestliže nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil Objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Poskytovatel tímto informuje Objednatele, že v případě jím uzavírané smlouvy o zpřístupnění digitálního obsahu webových stránek (Kupní smlouvy), výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy. Objednatel tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v předchozí větě nemůže od Kupní smlouvy odstoupit, neboť je Objednateli (Uživateli) umožněno čerpat produkt dle Kupní smlouvy ihned, jakmile se po řádném zaplacení ceny prvně přihlásil na jeho uživatelský účet.
– v případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt je
prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat
a znemožnit přístup do členské sekce programu
6.2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
– porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
Zákonná práva spotřebitelů dle občanského zákoníku nejsou tímto článkem dotčena.
7.1. Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí videí na webových stránkách uplatňuje uživatel prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: info@studio-m.cz
K zahájení reklamačního řízení je nutné, aby Kupující či Uživatel prokázal, že byla řádně uhrazena cena za zpřístupnění digitálního obsahu webových stránek. Kupující či Uživatel zároveň uvede popis svého technického vybavení, a to zejména verzi operačního systému, aplikace a způsob připojení. Na základě těchto údajů Poskytovatel zahájí reklamační řízení. Po posouzení reklamované události bude v případě uznání reklamace Uživateli umožněno řádné zhlédnutí příslušného videí na webových stránkách
7.2. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, protože prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.
8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ
8.1. Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám možnost do 3 dnů od zakoupení odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený tréninkový cvičební program není pro vás vhodný.
8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na info@studio-m.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete, a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu, důvodem nespokojenosti a data nákupu.
8.3. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.
8.4. Studio M, studio zdravého pohybu s.r.o. si vyhrazuje právo odepřít vrácení peněz v případě podezření ze zneužití této garance.
9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
9.1. Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro zlepšení tělesné kondice. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, píle, zdravotního stavu apod.
9.2. Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či fyzioterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.
9.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že obsah webových stránek nemusí být nepřetržitě dostupný, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení, případně řešení technických závad mimo kontrolu poskytovatele.
10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete společnosti Studio M, studio zdravého pohybu s.r.o. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
10.2. Na požádání Vám Studio M, studio zdravého pohybu s.r.o. podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@studio-m.cz kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.
10.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.
10.4. Možnost odhlášení
Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.
10.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Studio M, studio zdravého pohybu s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1, IČ: 04182715, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243813, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.
10.6. Cookies
Studio M, studio zdravého pohybu s.r.o. používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookies na Vašem počítači.
Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.
Aktuální zásady zpracování osobních údajů splňující všechny náležitosti GDPR najdete na stránkách www.studio-m-academy.com

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
– Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího
specifikovaných v bodě 1.5.
– Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného
mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel
uplatnit na adrese info@studio-m.cz . Pokud je stížnost svým obsahem
reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými
stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou
obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů
– Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny
v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky
– Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní
smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah
se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající
z obecně závazných právních předpisů
– Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací
v elektronické podobě a není veřejně přístupná
– Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 20.02.2022